Etikettarkiv: Web 2.0

Deltagagandekultur i ett historiskt perspektiv

Jag läser just nu antologin ”History of Participatory media: Politics and Publics, 1750-2000”. Utgångspunkten är att de vill visa på att den deltagandekultur (participarory culture) som numera ofta associeras med web 2.0 inte är något nytt fenomen utan att det finns historiska exempel på likartade företeelser. Jag har själv varit inne på likartade tankegångar i min artikel om kyrkor i den virtuella världen Second Life och deltagandekultur, men också i relation till väckelserörelsens lekmannaengagemang, så det är med tillfredsställelse jag läser antologin.

Författarna tar upp bland annat 1700-talspressen, världsutställningarna kring sekelskiftet 18-1900 och dokusåpan Robinson. För den mer specifikt religiös intresserade finns en artikel om Missionsförbundets ambulerande bussutställning om missionen i Kongo på 1920-talet och de mediastrategier den baserades på.

3 kommentarer

Under Uncategorized

Mer web 2.0 och kyrka

Det är uppenbart att det inom delar av kristenheten finns stora förhoppningar knutna till de kommunikationsmöjligheter olika web 2.0-applikationer ger. Endast fantasin tycks sätta gränserna.

På churchwebsiteideas.com ges ett antal tips till kyrkor och församlingar på hur man kan använda sig av nätet i den dagliga verksamheten.   Exemplevis listas 21 olika Facebook-apps. och 45 olika Twitter-apps. och hur de kan användas i kyrkliga samanhang. Där är allt från att kommunicera via Twitter-feeds och att dela boktips via FB:s Visual book shelf.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kyrklig web 2.0-tjänst

Här är ytterligare en kristen web 2.0 tjänst där kyrkor och församlingar kan skapa sig en online-närvaro –  MyChurch.org.  Enligt upppgift från hemsidan är över 32.000 kyrkor anslutna. Man skriver att : Our hard-working admins screen each church and moderator request to make sure church profiles are reserved for Christian churches that follow the Nicene Creed.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kyrka och Web 2.0

Det är uppenbart att man inom kyrkan upptäckt de möjligheter som finns genom de sociala nätverken på Internet. Att sprida budskapet, att dela med sig och att bygga gemenskaper är något kyrkan gjort i alla tider, och här finns uppenbarligen ett verktyg som bygger på liknande grundvalar.

Åtminstone två böcker har kommit ut, tillgängliga som e-böcker, som vänder sig till kyrkligt aktiva och som vill använda sig av de olika nätverksverktygen. Det är ”Twitter for Churches” av Anthony Coppedge, och ”Facebook for Pastors” av Chris Forbes. I båda fallen handlar det om pastorer som upptäckt web 2.0 och vill sprida sina erfarenheter till hjälp för andra i kyrklig verksamhet.

1 kommentar

Under Uncategorized

The Digital Revolution and the Church

Prästen och intitiativtagaren till den Anglikanska katedralen i Second Life, Mark Brown, har skrivit ett paper (”The Digital Revolution and the Church”) där han diskuterar konsekvenserna av Internet för människors beteende och kyrkan.

Det är ett generellt hållet paper som utmynnar i att han propagerar för att kyrkan måste förhålla sig till och även omfamna den så kallade digitala revolutionen som just nu sker. Internet gör exemplevis att kyrkan inte längre kan styra informationsflödet och tolkningarna och i viss mån gör kyrkan överflödig. Detta reser nya krav på kyrkan. Han skriver bland annat att:

”As the digital revolution sweeps across the globe we in the church have two choices: to work with the dramatic changes or to stay put and find ourselves serving a diminishing remnant.”

Förutom själva innehållet så är det intressant hur Mark Brown kommunicerar detta paper. Jag fick själv först reda på det via Association of Internet Researchers mejllista (Air-L) där han länkat till sin blog där man kan ladda ned paperet. I paperet nämns också den Facebookgrupp Brown startat för att diskutera detta paper – gruppen ”The Digital Revolution and the Church”. Så han vet sannerligen att utnyttja Internets potential för informationsspridning och åsiktsutbyte. (Ursprungligen publicerat 081128)

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Web 2.0 visar vägen för kyrkan

Vad har kyrkan att lära av den utveckling som sker på nätet? Jonny Baker, en av företrädarna inom den brittiska ”Emerging Churches”, hävdar att det som idag sker på nätet dels påverkar kyrkan, dels i grunden är positivt för kyrkan.

Möjligheterna ligger inom ett flertal områden. Han pekar på att det sociala nätverket utgör själva innehållet i en gemenskap; det bygger på att var och en är och ges möjlighet till delaktighet; och var och en kan själv bidra med sin egen kreativitet.

Idag fungerar kyrkaorna ofta på motsatt sätt. Istället för att göra människor delaktiga serveras budskapet ofta färdigförpackat. Vare sig kyrkan tar till sig den nya tekniken eller om kyrkan inte förändras, så torde dessa förändringar påverka vår samtid i grunden. Och det måste kyrkan förr eller senare förhålla sig till.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Varför Religion 2.0?

Vad avses egentligen med termen begreppet Religion 2.0, som blev namnet på den här bloggen? Är det bara flashigt och uppdaterat? Ja, i viss mån är det väl så, måste jag erkänna. Det är för övrigt inget vedertaget begrepp.

Men om man utgår från begreppet Web 2.0 som är mer etablerat så innefattar det teknik och webdesign som ” enhance creativity, information sharing, and, most notably, collaboration among users. These concepts have led to the development and evolution of web-based communities and hosted services, such as social-networking sites, wikis, blogs, and folksonomies [collaborative tagging]” (enligt Wikipedia – Web 2.0). *

Även inom den religiösa sfären kan man se en liknande utveckling, menar jag. Det är en förändring man kan se på nätet, men också i det”verkliga” livet. I bloggar, i Facebookgrupper, i kyrkor i Second life, på GodTube med mera, tar privatpersoner egna initiativ för spridandet av Guds ord. Kreativiteten flödar, blogginlägg och filmsnuttar delas, nätverk byggs och diskussionsforum fylls med åsikter. Ett intressant drag är att traditioner tycks ha förhållandevis liten betydelse och artefakter och olika praktiker kan blandas, vilket är kännetecknande för den digitala kulturen överhuvudtaget. Att exempelvis en svenskkyrklig teologistuderande och en katolsk pater håller en gemensam gudstjänst i SL, som i NoWay Church, är inget problem.

När religionssociologerna Paul Heelas och Linda Woodhead beskriver utvecklingen på det religiösa området i västvärlden idag, hävdar de att det skett en omsvängning – från organiserad religion (kristendom) till en mer allmän andlighet (spirituality). I och med detta betonas också den subjektiva upplevelsen och individens egna val.

Men medan Heelas och Woodheads undersökning främst rör det ”verkliga livet” menar jag att en liknande utveckling sker på nätet, inom kyrkligheten, inte sällan med avsikten att stärka kristenheten. Det kyrkliga utbudet ”i verkligheten” går i denna riktning också – med ett ökande utbud av till exempel mässor och liturgiska former där deltagarna själva får bidra till och aktivt delta i.

Så Religion 2.0 beskriver en utveckling som dels sker på nätet, understödd av mediet, dels redan har kunnat skönjas utanför de digitala arenorna inom kyrkor och samfund. Vad som är hönan eller ägget blir en framtida fråga att utreda.

* Exempel på några Web 2.0 applikationer är: YouTube, Wikipedia, Flickr, JangoFacebook.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized