Etikettarkiv: Katolska kyrkan

Om auktoritet, samtiden, påven och universitetet

Det här inlägget skrev jag för Umeå universitets forskarblogg 1 februari, men jag tar mig friheten att publicera det även här. Vad jag inte visst då var att påven skulle avgå en dryg veckan efteråt, vilket inte hänt sedan 1415. Lite intressant är att när påven annonserade sitt beslut så skrev han på Twitter bland annat att ”We are all sinners”, något som fick mer konspiratorisk lagda att fundera på orsakerna till avgången (och fortsättningen lyder för övrigt ”but His grace transforms us and makes us new”.

Hursomhelst, härmed följer min bloggpost:

Varje år firar den Romersk-katolska kyrkan sin ”World communication day” söndagen före Pingst. I anslutning till minnesdagen för Sankt Frans av Sales (bland annat författares och journalisters skyddshelgon) den 24 januari delger Påven ett budskap inför kommunikationsdagen. I år är temat för dagen ”Social Networks: portals of truth and faith; new spaces for evangelization”. RKK är mycket aktiv på nätet, och när Påven började twittra den 12 december förra året var det för att bidra till dialog på den kristna trons område.  Även många andra kyrkor ser möjligheterna i att använda internet och sociala medier för att kommunicera sitt budskap. Man har sett hur bloggar, Facebook och Twitter (och så vidare) engagerar folk, låter dem komma till tals och bidra med något utifrån deras möjligheter. Engagemang och delaktighet är alltså något kyrkligheten genom digitala medier vill uppmuntra till, och detta i en tid då institutionaliserad religiositet är på tillbakagång i Västvärlden.

Här är inte kyrkorna ensamma utan liknande mekanismer syns inom kommersiell marknadsföring, inom politiken, bland frivilligorganisationer, inom journalistiken, på museer, etcetera. Det handlar bland annat om att bygga relationer till människor och involvera dem. Även den här forskarbloggen kan ses i det sammanhanget.

Samtidigt sägs det att sociala medier bidrar till ökad transparens, att underminera etablerade strukturer och till och med bidrar till revolutioner i stor skala (tänk den Arabiska våren). Själv tycker jag att det här är otroligt intressant – just hur auktoritet och folkligt engagemang tänks gå hand i hand, men det är inte helt oproblematiskt. Kyrkliga strukturer, liksom andra institutionella strukturer, bygger på att det finns en form av ledarskap som av olika anledningar innehar den position de har – kompetens en sådan anledning. RKK är en hierarkisk organisation med Påven i yttersta ledningen för ett värdesystem man inte helt lätt diskuterar bort med gillanden på Facebook eller tweets. Detsamma gäller även på andra håll, tänker jag mig. Den kompetens och position till exempel journalister, museikuratorer, politiker, lärare och forskare har förhandlas inte bort hur lätt som helst – sett utifrån ett institutionellt perspektiv.

Här är sociala medier ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan engagemang och deltagande ses som något positivt, men å andra sidan öppnar just detta deltagande upp för att underminera rådande strukturer och man öppnar upp även för kritik, och här tror jag institutioner är, och bör vara, tämligen ambivalenta. Det blir tydligt med Påvens (@pontifex) twitterkonto. Syftet är dialog, samtidigt som ingen direkt dialog förs, istället dyker många kritiska frågor upp om Katolska kyrkans förehavanden. Det är uppenbart att Påven, eller någon annan, inte har, och inte kan ha kontroll över den diskussion som förs på nätet. Och det måste även vi som arbetar som forskare och lärare förhålla oss till, i offentlig debatt och undervisningssalar, på gott och ont.

Det finns inga entydiga svar på hur man skall göra, och det är jag inte ute efter, men detta är en realitet idag. Utifrån ett forskningsperspektiv är det högst relevant att studera den potential internet har i att omförhandla och utmana etablerade maktstrukturer på olika nivåer av samhället, vilket är en komplex fråga – för komplex för klatschiga oneliners eller ens ett blogginlägg.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Påven om kyrkan i en digital tidsålder

Påven har talat om kyrkan i den digitala tidsåldern och lyfter fram såväl, som han ser det,  fördelar som nackdelar. Han talade bland annat om de möjligheter kyrkan och dess medlemmar har att nå ut med det kristna budskapet och även vilka krav det ställer på bland annat ärlighet och öppenhet. Till nackdelarna hör, enligt honom, att digitala medier bidrar till att människor kan tänkas bli mer splittrade och möjligen även frånvarande i mötet med andra människor i vårt vardagliga liv. Läs hela talet ”Truth, Proclamation and Authenticity”.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Sociala medier; eller är kyrkan beredd att vara social?

I januari i år tillkännagav påve Benedictus XVI (ännu en gång) att den katolska kyrkan skall använda sig av digitala medier för att föra ut sitt budskap. Påven är själv till exempel närvarande på Facebook (applikationen Pope2you) och Vatikanen har en egen YouTube-kanal som uppdateras i stort sett dagligen. Men som tidigare redan påpekats här har möjligheten att kommentera på YouTube stängts av.

Enligt en artikel i Orlando Sentinel skall den katolska församlingen i Orlando, enligt deras riktlinjer för social media, till exempel inte göra det möjligt för utomstående att kommentera och debattera innehållet. Som nämns i en annan artikel i samma tidning rimmar de sociala mediernas anti-hierarkiska struktur ibland dåligt med kyrkans hierarkiska ordning. I samma artikel påpekar man dock att folk i olika kyrkor alltid interagerat kring vad som sägs och görs i kyrkan så det är egentligen inget nytt.

I dessa tider då ”alla” skall vara närvarande, tillgängliga och interaktiva i sociala medier funderar jag ändå över om alla är beredda på konsekvenserna. Det är en sak att föra ut/leverera ett budskap och en annan att involvera ”slutanvändarna”. Det gäller inte bara kyrkan utan även till exempel politiska partier, tidningar och universitet.

Är exempelvis de kyrkor som involverar sig med sociala medier beredda på att vara verkligen sociala, eller hur ser man på den kristna tro man företräder? I vilken mån är den ”förhandlingsbar” (skiljer givetvis från olika sammanhang)? Blir de sociala medierna bara ett sätt att nå ut och evangelisera har man missat något väsentligt.

I vilken mån vill man verkligen ha sin traditionella roll och position ifrågasatt och skärskådad av ”mannen på gatan”? En anan sak är i och för sig att utvecklingen tycks oundviklig för tillfället, men om man inte gör up med och kommer till insikt om sin egen inställning kommer omställningen att bli smärtsam – för en omställning kommer det att bli.

4 kommentarer

Under Uncategorized

Påven missionerar digitalt

På den 43:e världskommunikationsdagen (24:e maj) tar Vatikanen nu ytterligare ett steg in i den digitala världen och lanserar pope2You som en sammanhållen webportal för att kommunicera sitt budskap. Påven har också skaffat sig en Facebook- och en iPhone-applikation. Där finns en wiki-liknande sida med påvens budskap till den digitala världen, och även en länk till Vatikanens YouTube-kanal. Syftet är att i dialog kommunicera det kristna budskapet till medmänniskorna. På wiki-sidan finns möjligheten att mejla (!) in kommentarer och på YouTube-sidan verkar dock kommentatorsfunktionen och rankingen vara inaktiverad.

Återigen är det, enligt exempelvis Times Online och The Sydney Morning Herald, Obamas lyckosamma användande av social media som inspirerat till användning av Internet.

Den sista tiden har olika kyrkors användande av web 2.0-mediet verkligen exploderat. Facebook, Twitter, YouTube, bloggar och så vidare tycks vara svaret på problemet att allt fler människor vänder sig bort från institutionaliserad kristenhet. Kommunikation är nyckeln till problemet – kommunicera mera med dina medmänniskor! Ännu så länge saknar jag emellertid en diskussion om vad man skall kommunicera. Som det ser ut nu så är det som om mediet i sig är svaret, men frågan hur verklig kommunikation, dialog och förtroende skapas återstår att se.

1 kommentar

Under Uncategorized

Internet underminerar Katolska kyrkan

Knappt någon kan ha missat de senaste veckornas turer kring påve Benedictus XVI och den katolska kyrkan vad gäller ex.vis kondomer och AIDS-spridning i Afrika samt prästbrödraskapet SSPX. Apropå detta skrivs i en artikel i The Daily Telegraph att den katolska kyrkan är dåligt rustad för att möta den digitala utvecklingen (enligt en ”insider-källa”). Den katolska kyrkans hierarkiska struktur har tidigare gjort det möjligt att kontrollera informationsflödet, men så ser situationen inte ut längre med Intenet och exemplevis dess bloggar.

1 kommentar

Under Uncategorized

Internet är vägen att nå folket

Den katolska kyrkan på Irland har nyligen lanserat en webbplattform, http://www.catholicbishops.ie/. Där talar sig ärkebiskop Diarmuid Martin sig varm för Internet. Han pekar på de möjligheter den nya informationstekniken ger till kyrkan för att nå ut till människor. Han drar också historiska paralleller. För på samma sätt som kyrkan och kristenheten alltid tagit till sig ny teknik (han nämner bland annat böcker, boktryckarkonsten och konst överhuvudtaget), bör man nu dels utnyttja den enorma potential som finns i nätet, dels nyttja de kommunikationskanaler folk använder sig av och kan relatera till.

Han säger bland annat att: ”Information technology is a true gift of God to our times, mediated though the creative genius of men and women.  Not to use it, to refuse to understand it, is to reject a gift of God.”

Lämna en kommentar

Under Uncategorized