Forskarfredag – ”Varför Jesus borde twittra”

Imorgon fredag (26/9) är det så kallad Forskarfredag runt om i Europa. Här i Umeå hålls den på Konstnärligt campus och mitt bidrag är att jag skall prata om varför Jesus borde twittra (såsom titeln på mitt prat anger). Jag kommer att ta avstamp i det faktum att vi idag lever i ett sekulariserat samhälle där den institutionella och traditionella kyrkligheten söker sin roll, och att det faktum att fler lägger ned mer tid på sociala medier än på att gå i kyrkan (väldigt kortfattat uttryckt).

Nedan är den Powerpoint-presentation jag kommer att använda – ackompanjerad av triptyk- och golvskärm.

 

Jag kommer att visa på ett antal olika initiativ tagna av kyrkor, dess representanter, privatpersoner, och även andra, mer subversiva aktörer. Därefter kommer jag att kort nämna några olika fallstudier jag gjort själv i olika onlinemiljöer (om ett Benny Hinn-besök, #biskopsriot och Second Life-kyrkor) . Och eftersom det handlar om forskning kommer en kort analys att följa på det. Allt detta på 20 minuter.

Sedan kan man konstatera att ifall Jesus hade funnits med oss idag hade han nog twittrat (och att döma av all Jesus-närvaro på webben så kanske han redan finns där).

 

Annonser

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Ny termin – nya möjligheter (?!)

Efter en behövlig sommarledighet är det nu dags att ta starta upp verksamheten inför det stundande läsåret. Själv hoppas jag få en hel del forskning gjord i höst. Redan nu finns det en hel del deadlines att förhålla sig till. Det är ju så lätt att lova saker när hösten känns avlägsen – men nu är den här. Tanken är att fördjupa mig i bland annat utvecklandet av digitala kartgränssnitt i relation till kyrkohistoria, sociala medier och religionspedagogik, annaniterna i Ö-vik kring 1800-talets mitt och twitter-metodfrågor.

2014-08-28 21.12.33

För övrigt slår idag portarna upp till det nyrenoverade Humanisthuset (bild från igår), vilket jag varit inblandad i under ett par års tid nu, och då särskilt i frågor som rör pedagogik och inköp av teknik. Det har skett ett stort renoveringsarbete av främst undervisningslokaler och de ytor som i huvudsak studenter använder. Det har funnit en inriktning mot digital teknik, flexibel inredning och öppen arkitektur i syfte att uppmuntra och underlätta mer icke-konventionella undervisningsformer. Häri ligger en utmaning för både lärare och studenter, men detta lär jag återkomma till.

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Nypublicerat – om Second Life och dess kyrkliga arkitektur

Nyligen publicerade jag och Tim Hutchings en artikel i Nordic Journal of Religion and Society (2014:1) om hur kyrkor och andra kristna platser representeras i den virtuell världen Second Life.  Tyvärr är ännu inte hela artikeln tillgänglig online, men här är den engelska sammanfattningen:

Serenata (A Christian Spiritual Renewal Center)_005

Bild från Serenata – en av de mer fantasifulla kreationerna.

This study aims to construct a typology of the visual style of Christian spaces in the online virtual world of Second Life (SL). Virtual worlds offer diverse new possibilities for architectural style, unrestricted by gravity, weather or scarcity of materials. These new regions also operate largely beyond the control and indeed awareness of established religious authorities, so they can also offer users new opportunities to reconsider the social structure of their communities. This research project aims to survey religious responses to these new potential freedoms. Research to date on religion in SL has focused on small samples of spaces or activity, but we found 114 Christian spaces. An overwhelming number of the locations we visited featured a Christian church building. 81 of 114 included a church building that reproduced a recognizable offline architectural style, and only 9 included a church with an entirely different style. Only 15 Christian locations had buildings that cannot be characterised as churches.

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Docentföreläser om kolportörer, twittrande lärjungar och predikande avatarer

Idag (140312, kl 13:35 i Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet) håller jag min så kallade docentföreläsning med titeln ”Bland kolportörer, twittrande lärjungar och predikande avatarer: Deltagandekultur och kyrkliga maktstrukturer”. Föredraget är en del i processen att antas som docent, i mitt fall i religionssociologi. I föreläsningen skall jag försöka sammanfatta mina senaste 15 års forskning – på cirka 20 minuter. Fokus för mitt akademiska intresse har varit hur religiösa och samhälleliga förändringsprocesser förhåller sig till varandra. Det är i huvudsak kristen/kyrklig ”mainstream-religiositet” jag studerat, och då främst under 1800-talet och idag. Min avhandling i idéhistoria behandlar Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) under 1800-telets andra hälft, och min senare forskning har berört kyrkligheten i exempelvis sociala medier och i den virtuella världen Second Life.

Det jag tänker prata om är hur det finns klara beröringspunkter och en kontinuitet mellan då och nu – mellan exempelvis 1800-talets väckelserörelse och dagens internetbaserade uttryck. Religiös tro och praktik förändras över tid och påverkas och förhåller sig (medvetet eller omedvetet) till sitt samhälleliga sammanhang. I den här korta föreläsningen kommer jag att lyfta fram den deltagandekultur och de nya strukturer som uppstår och uppstått genom historien i relation till teknisk utveckling och samhällsförändringar. Under såväl 1800-talet som idag utmanades kyrkliga institutioner av ett allt mer pluralistiskt samhälle och man såg (och ser) hur nya alternativ, ledda av nya aktörer, växte fram.

Det är ett stort ämne, och svårt att spegla alla nyanser det i ett så pass kort föredrag. Istället blir föredraget med av skrapa-på-ytan-karaktär för att förhoppningsvis väcka åhörarnas nyfikenhet. Förutom att visa på kontinuiteten över tid vill jag också lyfta fram behovet av att studera vad som numera börjat att kallas ”digital religion” samtidigt som jag vill kritisera en uppdelning i ”digital” och ”analog” religion.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Digital humaniora eller humanioras digitalitet

Jag skrev en krönika i Västerbottens-Kuriren om digital humaniora och humanioras digitalitet. Och för att citera mig själv (ehrrm…): ”De humanistiska ämnena, såsom idéhistoria, arkeologi, litteraturvetenskap, religion och språk, studerar mänsklig kultur. Då det digitala nu faktiskt blivit en del av vår samtid och många människors vardag, vad vore då naturligare än att den humanistiska vetenskapen även studerar digitala uttryck och artefakter?”

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

”The Hybrid Church” – Den fysiska, virtuella och heliga kyrkan

I dagarna det kommit ut en bok med titeln ”Hybrid Media Culture: Sensing Place in a World of Flows” i vilken vi är några forskare från Umeå universitet med humanistisk eller samhällsvetenskaplig ämnestillhörighet som skriver om hybriditet – om att det som sker online respektive offline allt mer tenterar att smälta samman. I boken argumenterar vi för att det blir allt svårare att se dessa två så kallade verkligheter som separata.

Hybrid_church

Det jag är särskilt intresserad av i artikeln är vad som händer i skärningspunkten mellan det fysiska, virtuella och det heliga. Själv skriver jag om den ”hybrida kyrkan” med utgångspunkt i fysiska respektive virtuella kyrkobyggnader, och hur kyrkobyggnaden kan ses som ett medium som överbryggar det fysiska, virtuella och det heliga. Med artikeln vill jag också finna vägar att komma runt den uppdelning som antyder att det som händer i den digitala världen är en sak, och att det som sker i den fysiska världen är något annat. Det digitala är en del av vår värld och den kultur vi lever i, vilket också gäller kyrkan.

Ända sedan jag började forska om virtuella kyrkor har jag funnit det svårt att hinna ett språk, eller egentligen ett ord, för att beskriva vad som händer där i cyberrymden. Kyrkan – i betydelsen gemenskapen av troende – är ju i viss mening virtuell på så sätt att den spänner över tid och rum. Så att prata om kyrkan som en gemenskap av troende i en virtuell datorgenererad värld blir att ta det virtuella ett steg till. 

Boken kostar just nu ca 850 kr, men det kommer även en billigare version med mjuka pärmar.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Om forskarnas ansvar i samhällsdebatten

Härom dagen skrev jag ett inlägg på Umeå universitets forskarblogg om forskarnas ansvar och alltför ofta förbisedda möjlighet att delta i samhällsdebatten. Frågan det gällde då var den som handlar om svensk gruvnäring i allmänhet och den tilltänkta gruvan i Kallak/Gallok i synnerhet.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized