Paper-presentation på konferens

Förra veckan presenterade jag ett paper på SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) 2015, i Zagreb, med den möjligtvis något kryptiska titeln ”The dyophysite nature of internet: negotiating authorities within churches” med följande abstract:

The ”true” nature of internet is contested in similar ways as the nature of Christ. Is He truly divine, or is He divine and human? At the Council of Chalcedon 451 the nature of Christ was debated, and the so-called dyophysite position (emphasizing the double nature of Christ) ”won”. Early internet pundits hailed the liberating nature of internet. Today such position is questioned, pointing at the double nature of internet, originating from the cold war military industry and 1960s counterculture.

The twofold nature of internet shines through also in every day practices, which here will be dealt through a synthesis of four case studies regarding the negotiating of authority within churches. 1) A live streamed American televangelist scrutinized on Twitter by an Swedish online audience, 2) The twitter account of the (fake) Archbishop of Sweden, 3) virtual churches in Second Life, and 4) the use of internet within a technology skeptical Swedish Christian denomination.

In Sweden churches and their representatives regard the use of social media as a means to reach people. Paradoxically the anti-hierarchical nature of internet undermines established structures and new voices are heard.

In these cases, it is noticeable how new groups of actors have an interest in how the Church should relate to digital media, and also how they use digital media to affect how the Church is run. Through being skilled within technology and information, rather than theology, for example information officers, computer aficionados and webmasters rise up in prominence within, and undermine, established structures.

Powerpointen hittas här på Slideshare.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Ny publikation – om #biskopsriot

Äntligen har den publicerats! Artikeln ”Why Does the Archbishop Not Tweet? How Social Media Challenge Church Authorities” som handlar om sommaren när ärkebiskop Anders Wejryd helt plötsligt började twittra, och den efterföljande diskussion som följde, vilken fick benämningen #biskopsriot (detta efter praktiken att använda sig av så kallade taggar på Twitter). Det visade sig att det inte var ärkebiskopen själv som twittrade, utan det hela var ett privat initiativ som syftade till att uppmuntra ärkebiskopen, och Svenska kyrkan över huvud taget, att bli mer aktiva på sociala medier och att omfamna den öppenhet och de kommunikativa möjligheter som nätet innebär.

Abstractet (det vill säga sammanfattningnen) lyder:

In summer 2012, the Archbishop of the Church of Sweden appeared on Twitter. There was only one problem – it was not the Archbishop himself who was tweeting, but an anonymous person. A discussion then ensued on Twitter and in the blogosphere between those in favor of the Archbishop and his department and mainly social media proponents. The present article describes and analyzes the social media debate, and how authority and hierarchies are negotiated in and through social media. The analysis is based on Heidi Campbell’s “Religious-Social Shaping of Technology” model, and emphasizes the need to take into account not only the faith and tradition of the religious actor, but also the societal context in which the negotiating process takes place. In this case, the concepts of “mediatization” and “secularization” are used to understand the broader context of the process.

Artikeln är publicerad i Nordicom Review och återfinns i sin helhet här med möjlighet att ladda ned artikeln i sin helhet i pdf-format.

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Virtuella kyrkor – mellan tradition och innovation

Det är ofta en lång väntan mellan det att man samlar in det empiriska materialet till en studie, gör själva skrivarbetet och till det att artikeln verkligen publiceras. Idag fick jag dock beskedet att min artikel ”Virtual Christian Places – Between Innovation and Tradition” publicerats i det senaste numret av Online – Heidelberg Journal for Religions on the Internet, vilket givetvis är roligt. Artikeln handlar om det faktum att trots att det finns alla möjligheter till nyskapande i den virtuella världen Second Life, så är kyrkorna där tämligen traditionella. Samtidigt ger mediet möjlighet att utmana vedertagna praktiker. Ett genomgående tema är att många vill skapa öppna och välkomnande miljöer. Traditioner är likaså viktiga samtidigt som det finns tydliga tendenser till att de luckras upp i detta medium. I artikeln är det främst kyrkornas konstruktörer och/eller ägare som kommer till tals med de tankar de har med sina miljöer.

Abstractet lyder som följer:

With the starting point of all Christian places (114 places) in the virtual world Second Life (SL), this article aims to study how SL is part of a negotiation process between old offline media and new online media, between established traditions and innovation. The questions addressed in this article are how such places are constructed, the constructor’s intentions and how they are related to established traditions.

The idea behind this study was that the owners (studied through a questionnaire) set the agenda for what is going on at the place they own, and for how the places are constructed.

The virtual world gives almost endless possibilities to create any form of place for Christian community and celebration, and people are limited only by their imaginations, but still tradition play an important aspect of the constructions.

Concepts such as ‘remediation’, ‘hybridity’, and ‘affordance’ are used to interpret the places and their relation to traditions and the so called real world.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Forskarfredag – ”Varför Jesus borde twittra”

Imorgon fredag (26/9) är det så kallad Forskarfredag runt om i Europa. Här i Umeå hålls den på Konstnärligt campus och mitt bidrag är att jag skall prata om varför Jesus borde twittra (såsom titeln på mitt prat anger). Jag kommer att ta avstamp i det faktum att vi idag lever i ett sekulariserat samhälle där den institutionella och traditionella kyrkligheten söker sin roll, och att det faktum att fler lägger ned mer tid på sociala medier än på att gå i kyrkan (väldigt kortfattat uttryckt).

Nedan är den Powerpoint-presentation jag kommer att använda – ackompanjerad av triptyk- och golvskärm.

 

Jag kommer att visa på ett antal olika initiativ tagna av kyrkor, dess representanter, privatpersoner, och även andra, mer subversiva aktörer. Därefter kommer jag att kort nämna några olika fallstudier jag gjort själv i olika onlinemiljöer (om ett Benny Hinn-besök, #biskopsriot och Second Life-kyrkor) . Och eftersom det handlar om forskning kommer en kort analys att följa på det. Allt detta på 20 minuter.

Sedan kan man konstatera att ifall Jesus hade funnits med oss idag hade han nog twittrat (och att döma av all Jesus-närvaro på webben så kanske han redan finns där).

 

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Ny termin – nya möjligheter (?!)

Efter en behövlig sommarledighet är det nu dags att ta starta upp verksamheten inför det stundande läsåret. Själv hoppas jag få en hel del forskning gjord i höst. Redan nu finns det en hel del deadlines att förhålla sig till. Det är ju så lätt att lova saker när hösten känns avlägsen – men nu är den här. Tanken är att fördjupa mig i bland annat utvecklandet av digitala kartgränssnitt i relation till kyrkohistoria, sociala medier och religionspedagogik, annaniterna i Ö-vik kring 1800-talets mitt och twitter-metodfrågor.

2014-08-28 21.12.33

För övrigt slår idag portarna upp till det nyrenoverade Humanisthuset (bild från igår), vilket jag varit inblandad i under ett par års tid nu, och då särskilt i frågor som rör pedagogik och inköp av teknik. Det har skett ett stort renoveringsarbete av främst undervisningslokaler och de ytor som i huvudsak studenter använder. Det har funnit en inriktning mot digital teknik, flexibel inredning och öppen arkitektur i syfte att uppmuntra och underlätta mer icke-konventionella undervisningsformer. Häri ligger en utmaning för både lärare och studenter, men detta lär jag återkomma till.

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Nypublicerat – om Second Life och dess kyrkliga arkitektur

Nyligen publicerade jag och Tim Hutchings en artikel i Nordic Journal of Religion and Society (2014:1) om hur kyrkor och andra kristna platser representeras i den virtuell världen Second Life.  Tyvärr är ännu inte hela artikeln tillgänglig online, men här är den engelska sammanfattningen:

Serenata (A Christian Spiritual Renewal Center)_005

Bild från Serenata – en av de mer fantasifulla kreationerna.

This study aims to construct a typology of the visual style of Christian spaces in the online virtual world of Second Life (SL). Virtual worlds offer diverse new possibilities for architectural style, unrestricted by gravity, weather or scarcity of materials. These new regions also operate largely beyond the control and indeed awareness of established religious authorities, so they can also offer users new opportunities to reconsider the social structure of their communities. This research project aims to survey religious responses to these new potential freedoms. Research to date on religion in SL has focused on small samples of spaces or activity, but we found 114 Christian spaces. An overwhelming number of the locations we visited featured a Christian church building. 81 of 114 included a church building that reproduced a recognizable offline architectural style, and only 9 included a church with an entirely different style. Only 15 Christian locations had buildings that cannot be characterised as churches.

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Docentföreläser om kolportörer, twittrande lärjungar och predikande avatarer

Idag (140312, kl 13:35 i Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet) håller jag min så kallade docentföreläsning med titeln ”Bland kolportörer, twittrande lärjungar och predikande avatarer: Deltagandekultur och kyrkliga maktstrukturer”. Föredraget är en del i processen att antas som docent, i mitt fall i religionssociologi. I föreläsningen skall jag försöka sammanfatta mina senaste 15 års forskning – på cirka 20 minuter. Fokus för mitt akademiska intresse har varit hur religiösa och samhälleliga förändringsprocesser förhåller sig till varandra. Det är i huvudsak kristen/kyrklig ”mainstream-religiositet” jag studerat, och då främst under 1800-talet och idag. Min avhandling i idéhistoria behandlar Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) under 1800-telets andra hälft, och min senare forskning har berört kyrkligheten i exempelvis sociala medier och i den virtuella världen Second Life.

Det jag tänker prata om är hur det finns klara beröringspunkter och en kontinuitet mellan då och nu – mellan exempelvis 1800-talets väckelserörelse och dagens internetbaserade uttryck. Religiös tro och praktik förändras över tid och påverkas och förhåller sig (medvetet eller omedvetet) till sitt samhälleliga sammanhang. I den här korta föreläsningen kommer jag att lyfta fram den deltagandekultur och de nya strukturer som uppstår och uppstått genom historien i relation till teknisk utveckling och samhällsförändringar. Under såväl 1800-talet som idag utmanades kyrkliga institutioner av ett allt mer pluralistiskt samhälle och man såg (och ser) hur nya alternativ, ledda av nya aktörer, växte fram.

Det är ett stort ämne, och svårt att spegla alla nyanser det i ett så pass kort föredrag. Istället blir föredraget med av skrapa-på-ytan-karaktär för att förhoppningsvis väcka åhörarnas nyfikenhet. Förutom att visa på kontinuiteten över tid vill jag också lyfta fram behovet av att studera vad som numera börjat att kallas ”digital religion” samtidigt som jag vill kritisera en uppdelning i ”digital” och ”analog” religion.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized